Voorwaarde deel B: algemene voorwaarden werving en selectie

Inhoudsopgave deel B: algemene voorwaarden werving en selectie

Artikel1Definities
Artikel2Non­discriminatie en geheimhouding
Artikel3Toepasselijkheid
Artikel4Totstandkoming van de opdracht
Artikel5Looptijd en beëindiging van de opdracht
Artikel6Uitvoering van de opdracht
Artikel7Fee en kosten
Artikel8Betalingen
Artikel9Benaderen personeel
Artikel10Aansprakelijkheid
Artikel11Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 Definities

InQuest

InQuest B.V. en de aan InQuest B.V. gelieerde ondernemingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot FMQuest B.V..

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon met wie door InQuest de opdracht wordt aangegaan.

Opdracht

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en InQuest op grond waarvan InQuest werving en selectie­ en/of executive search werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging

Het door InQuest aan de opdrachtgever te versturen document, waardoor de opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, de fee(s), onkosten en de betalingswijze.

Kandidaat

Degene die betrokken wordt in werving en selectie en/ of executive search werkzaamheden van InQuest ten behoeve van de opdrachtgever.

Fee

De door de opdrachtgever aan InQuest verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Artikel 2 Non-discriminatie en geheimhouding

 1. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie­ en/of executive search­ werkzaamheden van InQuest, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens­ of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.
 2. InQuest zal al wat haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is geheimhouden. InQuest zal geen informatie verstrekken, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat die onjuist en/of misleidend is.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan InQuest.
 2. Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door InQuest zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat InQuest de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat dat deze de algemene voorwaarden van InQuest niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal beschikbaar.
 4. Op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met InQuest is de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. InQuest is steeds bevoegd deze voorwaarden opnieuw vast te stellen.
 5. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.
 6. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie wordt hieronder mede begrepen communicatie per telefax en communicatie middels elektronische hulpmiddelen zoals internet en e-mail.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

 1. Alle door InQuest verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij InQuest, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden InQuest slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat InQuest deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat InQuest feitelijk begint met de uitvoering. InQuest is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de opdracht, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan InQuest heeft geretourneerd.

Artikel 5 Looptijd en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt. Verlenging van de opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 2. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeen gekomen. In geval van tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever behoudt InQuest zich het recht voor bij opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging opgenomen fee plus daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging in de zin van dit lid wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel in de ruimste zin des woords.
 3. In alle gevallen eindigt de opdracht op het moment dat de opdrachtgever voor zich en/of middels dan wel voor derden met een door InQuest voorgedragen kandidaat een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat.
 4. Opdrachten tussen InQuest en de opdrachtgever kunnen ontbonden worden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop:
 • opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
 • opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • op de eigendommen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
 • opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
 • naar het oordeel van InQuest inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

 1. InQuest zal de betreffende vacature van de opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving dan wel in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastleggen. Hierin wordt bij voorkeur en voor zover mogelijk in ieder geval opgenomen: de inhoud van de functie, het gewenste profiel van de gezochte kandidaat op basis van kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat wordt geselecteerd.
 2. InQuest zal zich ervoor inspannen, op basis van de functiebeschrijving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, één of meer kandidaten voor te dragen.
 3. InQuest staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Door aanvaarding van de opdracht neemt InQuest een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 4. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. InQuest aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
 5. InQuest is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door de opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt en InQuest gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn.
 6. InQuest gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn.
 7. InQuest zal zich bij de beoordeling van kandidaten onpartijdig opstellen.
 8. InQuest zal in het kader van de opdracht geen beloning in welke vorm dan ook aannemen van een ander dan de opdrachtgever. InQuest zal in geen geval activiteiten ontwikkelen op het gebied van tweezijdige bemiddeling.

Artikel 7 Fee en kosten

 1. De opdrachtgever is de overeengekomen fee aan InQuest ten minste verschuldigd zodra hij rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat. Indien de hiervoor bedoelde arbeidsverhouding gedurende de proeftijd (maximaal 2 maanden) wordt beëindigd, ongeacht de reden hiervan en ongeacht op wiens initiatief de arbeidsverhouding eindigt, zal InQuest op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever de opdracht tegen de al overeengekomen voorwaarden om niet wederom uitvoeren.
 2. De fee bedraagt het in de opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het bruto jaarinkomen (op basis van een fulltime dienstverband) dat de kandidaat bij de opdrachtgever zal gaan verdienen, aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen, leaseauto (wordt gewaardeerd op € 4.500 bruto) en overige emolumenten.
 3. Alle (on)kosten die InQuest maakt conform de opdrachtbevestiging zullen bij de opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht. Hieronder zijn in ieder geval begrepen -maar niet beperkt tot- de kosten van het adverteren en het plaatsen van de vacature(s) op internet.

Artikel 8 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op de op de factuur vermelde rekening van InQuest.
 2. De opdrachtgever betaalt alle facturen zonder aftrek en schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat InQuest tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 6% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
 4. Indien InQuest overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is de opdrachtgever gehouden InQuest alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die InQuest binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. In geval van incasso van de verschuldigde bedragen heeft InQuest de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 9 Benaderen personeel

 1. InQuest zal zich gedurende de looptijd van de opdracht en gedurende een jaar na het eindigen daarvan ervan onthouden werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van die werknemer(s) zelf uitgaat en InQuest hiervan een schriftelijke bevestiging van de werknemer(s) in haar bezit heeft.
 2. Indien opdrachtgever en/of een aan haar gelieerde onderneming gedurende twaalf maanden nà het eindigen van de opdracht met een bij opdrachtgever door InQuest geïntroduceerde -en door opdrachtgever afgewezen- kandidaat rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat, leidt dit tot het onmiddellijk verschuldigd worden door opdrachtgever aan InQuest van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen totale bemiddelingsfee.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. InQuest kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen -waaronder begrepen gevolgschade- als gevolg van handelen en/of nalaten van een door InQuest geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door InQuest, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Neem contact op
Copyright2018 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Medewerkers
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders