Voorwaarde deel A: algemene voorwaarden detachering en interim management

Inhoudsopgave deel A: algemene voorwaarden detachering en interim management

Artikel1 Definities
Artikel2 Toepasselijkheid
Artikel3 Offertes en totstandkoming van de opdracht
Artikel4 Looptijd en beëindiging van de opdracht
Artikel5 Uitvoering van de opdracht
Artikel6 Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie
Artikel7 Aanwijzingen en regie opdrachtgever
Artikel8 Arbeidsomstandigheden
Artikel9 Honorarium, overwerk
Artikel10 Wijze van facturering
Artikel11 Betalingen
Artikel12 Intellectuele en industriële eigendom
Artikel13 Geheimhouding
Artikel14 Rechtstreekse arbeidsverhouding
Artikel15 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van InQuest voorziet van (een) professional(s).

InQuest

InQuest B.V. en de aan InQuest B.V. gelieerde ondernemingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot FMQuest B.V..

Opdracht

De overeenkomst tussen een opdrachtgever en InQuest op grond waarvan InQuest diensten verleent aan opdrachtgever.

Diensten

Alle door InQuest voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, consultancy, organisatieadviezen, educatie en ondersteuning.

Opdrachtbevestiging

Het door InQuest te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief evenals de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan InQuest ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

Professional

Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met InQuest, in opdracht van InQuest diensten bij of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert.

Honorarium

De door opdrachtgever aan InQuest verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met InQuest.

 1. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door InQuest zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat InQuest onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van InQuest niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal beschikbaar.
 3. Op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met InQuest is de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. InQuest is steeds bevoegd deze voorwaarden opnieuw vast te stellen.
 4. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie wordt hieronder mede begrepen communicatie per telefax en communicatie middels elektronische hulpmiddelen zoals internet en e-mail.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de opdracht

 1. Alle door InQuest verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders wordt vermeld een geldigheid van vier weken. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door InQuest uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Mondelinge toezeggingen verbinden InQuest slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat InQuest deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat InQuest feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 4 Looptijd en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
 3. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 4. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.
 5. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.
 6. Indien en nadat in het kader van een opdracht een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode verlengd.
 7. InQuest behoudt zich het recht voor een professional op een opdracht te vervangen. Een nieuwe professional zal minimaal het kennis­ en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende professional, dan eindigt de opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door InQuest verzonden bevestiging, zonder dat InQuest aansprakelijk is voor eventueel door opdrachtgever geleden schade.
 8. Opdrachten tussen InQuest en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
 • opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
 • opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
 • naar het oordeel van InQuest inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
 • opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

Het voorgaande laat onverlet het recht van InQuest om volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. InQuest staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht in overeenstemming met de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. InQuest is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.
 2. Tijdens het uitvoeren van de diensten rapporteert de professional aan een projectleider of contactpersoon die door opdrachtgever is aangesteld.
 3. De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen InQuest en de opdrachtgever. InQuest behoudt zich het recht voor te allen tijde een al voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde kandidaat.
 4. Opdrachtgever heeft gedurende de eerste 5 werkdagen van de professional bij opdrachtgever het recht de opdracht ten aanzien van de desbetreffende professional met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, indien de professional aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de goede uitoefening van de functie en opdrachtgever InQuest hiervan minimaal 1 werkdag van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Beëindiging met onmiddellijke ingang is echter niet mogelijk indien InQuest binnen 10 werkdagen na de aanzegging van opdrachtgever voor passende vervanging zorg kan dragen. Het voorgaande is uitsluitend van toepassing op de professional die voor de eerste keer (direct of indirect) bij opdrachtgever werkzaam is.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InQuest de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen van de professional zonder schriftelijke toestemming van InQuest niet toegestaan.

Artikel 6 Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen.
 2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe InQuest voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal opdrachtgever InQuest onmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting, hierover informeren, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor de eventuele schade van InQuest, die daarvan (in)direct het gevolg is.
 3. Het tijdstip en de duur van de vakantie van de professional wordt na overleg met opdrachtgever bindend door InQuest vastgesteld.

Artikel 7 Aanwijzingen en regie opdrachtgever

 1. De professional verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de professional als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart InQuest ter zake tegen aanspraken van de professional en/of derden.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is InQuest gehouden bij de

uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen.

Artikel 8 Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van wat bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de professional en InQuest tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de professional een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
 3. Opdrachtgever vrijwaart InQuest tegen eventuele aanspraken (van een professional) uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 BW (bedrijfsongevallen).
 4. Opdrachtgever vrijwaart InQuest tegen alle eventuele aanspraken van een professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

Artikel 9 Honorarium, overwerk

 1. Het honorarium wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 2. Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de professional niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de professional.
 3. Indien een professional per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het uurtarief verhoogd conform wat in de opdrachtbevestiging is vastgelegd.
 4. In geval van verhoging van de loonkosten van de professional als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is InQuest gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
 5. InQuest is voorts gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de professional per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS­indexcijfer voor de gezinsconsumptie).
 6. Een aanpassing van het honorarium wordt door InQuest zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekendgemaakt.

Artikel 10 Wijze van facturering

 1. InQuest factureert op basis van de door de professional elektronisch opgestelde urenstaten die opdrachtgever verbinden, tenzij opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.
 2. Allen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever kan er gefactureerd worden op basis van door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, die opdrachtgever verbinden. Door ondertekening van deze urenstaten verklaart opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld. Bij verschil tussen de door de professional ingeleverde urenstaat en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij InQuest ingeleverde urenstaat als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever dat het door haar behouden afschrift juist is.
 3. Indien opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de professional voor akkoord te ondertekenen en/of niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een -naar zijn mening correct ingevulde- urenstaat aan InQuest heeft verstrekt, is InQuest bevoegd zelf het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.
 4. Van het vorenstaande kan schriftelijk worden afgeweken indien facturering plaatsvindt op basis van in de opdracht opgenomen vaste bedragen.

Artikel 11 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van InQuest. Betalingen aan en/of het verstrekken van(een) voorschot(ten) aan een professional zijn verboden en hebben tot gevolg dat aan InQuest niet bevrijdend is betaald.
 2. Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval een nadeel voor InQuest als gevolg van koersverschillen voor rekening van opdrachtgever komt.
 3. Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat InQuest tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 6% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 5. Indien InQuest overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden InQuest alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die InQuest binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft InQuest de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.
 6. Reclames omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij InQuest zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 7. Indien opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen en ongeacht of er sprake is van een reclame als bedoeld in lid 6:
 8. zijn de verplichtingen van InQuest tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij wat hij is verschuldigd, volledig heeft voldaan (betaling van eventuele incassokosten en/of andere kosten daaronder begrepen);
 9. kan InQuest van opdrachtgever volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendom

 1. InQuest zal, indien nodig en mogelijk, zijn medewerking verlenen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de professional in het kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Indien InQuest in verband hiermee een vergoeding verschuldigd wordt aan de professional, wordt opdrachtgever van rechtswege een gelijke vergoeding verschuldigd aan InQuest.
 2. Alle door InQuest aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van InQuest totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst evenals alle vorderingen van InQuest wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 worden de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht aan opdrachtgever verleend of overgedragen op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens InQuest is nagekomen.
 4. De opdrachtgever zal op verzoek van InQuest medewerking verlenen aan het door de professional verstrekken van gegevens voor het interne databestand van InQuest. InQuest ziet er op toe dat deze gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet in strijd wordt gehandeld met artikel 13.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. InQuest en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al wat hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.
 2. InQuest zal de professional verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al wat deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt. InQuest is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een professional deze verplichting heeft geschonden.

Artikel 14 Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van InQuest, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de professional.
 2. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een professional door InQuest aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de professional.
 3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan InQuest verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 35.000,00 maar laat de mogelijkheid van InQuest om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.
 4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Elke eventuele aansprakelijkheid van InQuest is beperkt tot het bedrag waarvoor InQuest is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn, met dien verstande dat de schadevergoedingsverplichting van InQuest zich niet uitstrekt tot bedrijfsschade en andere indirecte schade.
 2. InQuest is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart InQuest voor iedere aansprakelijkheid van InQuest die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
 4. InQuest is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de professional met opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
 5. Opdrachtgever vrijwaart InQuest voor iedere aansprakelijkheid van InQuest die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de professional is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Neem contact op
Copyright2018 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Medewerkers
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders