Voorwaarde deel C: algemene voorwaarden (advies-)opdrachten

Inhoudsopgave deel C: algemene voorwaarden (advies-)opdrachten

Artikel1 Definities
Artikel2 Toepasselijkheid
Artikel3 Aanbieding
Artikel4 Duur van de opdracht en tussentijdse beëindiging
Artikel5 Uitvoering van de opdracht
Artikel6 Vertrouwelijkheid
Artikel7 Aansprakelijkheid
Artikel8 Prijs en betaling
Artikel9 Klachten
Artikel10 Diversen
Artikel11 Geschillen en bevoegde rechter

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van InQuest voorziet van (een) professional(s).

InQuest

InQuest B.V. en de aan InQuest B.V. gelieerde ondernemingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot FMQuest B.V..

Opdracht

De overeenkomst tussen een opdrachtgever en InQuest op grond waarvan InQuest diensten verleent aan opdrachtgever.

Diensten

Alle door InQuest voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, consultancy, organisatieadviezen, educatie en ondersteuning.

Opdrachtbevestiging

Het door InQuest te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief evenals de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan InQuest ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

Professional

Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met InQuest, in opdracht van InQuest diensten bij of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert.

Honorarium

De door opdrachtgever aan InQuest verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met InQuest.
 2. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door InQuest zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat InQuest onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van InQuest niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal beschikbaar.
 4. Op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met InQuest is de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. InQuest is steeds bevoegd deze voorwaarden opnieuw vast te stellen.
 5. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.
 6. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie wordt hieronder mede begrepen communicatie per telefax en communicatie middels elektronische hulpmiddelen zoals internet en e-mail.

Artikel 3 Aanbieding

 1. De opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de schriftelijke aanbieding / overeenkomst zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Tenzij in de aanbieding anders is vermeld, heeft de aanbieding een geldigheidsduur van 30dagen.
 3. De opdracht komt tot stand doordat een door InQuest uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever schriftelijk wordt aanvaard, dan wel doordat InQuest een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt en opdrachtgever zich hiermee stilzwijgend akkoord verklaart door niet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk te reageren.

Artikel 4 Duur van de opdracht en tussentijdse beëindiging

 1. Opdrachten worden afgesloten voor de indicatieve periode zoals vermeld in de overeenkomst.
 2. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van InQuest worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die InQuest ontvangt en de medewerking die wordt verleend. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.
 3. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient InQuest hierover binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Beide partijen hebben binnen de kaders van artikel 4.5 tot en met 4.7 het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Zulk een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden
 5. InQuest zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheidniet van haar gevergd kan worden.
 6. Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de overeenkomst hierin voorziet. Indien de overeenkomst hierin niet voorziet en opzegging desondanks geschiedt door de opdrachtgever heeft InQuest ten minste recht op (door)betaling van de advieskosten voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 7. Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is, ook indien de overeenkomst hierin niet voorziet, mogelijk indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van InQuest. In dit geval bestaat er geen recht op doorbetaling van de advieskosten als bedoeld in het voorgaande lid.
 8. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de aanbieding vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren.
 2. De opdracht wordt professioneel en naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd door of namens InQuest.
 3. De verplichting als bedoeld in 5.2 heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij InQuest en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vaststelbaar is (resultaatsverplichting). Indien de schriftelijke resultaatsverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet, komt aan de opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatverplichting. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van InQuest om niet wordt bereikt.
 4. De opdrachtgever is gehouden de voor de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig schriftelijk te verstrekken, tenzij InQuest uitdrukkelijk verzoekt de informatie op een andere wijze en/of tijdstip ter beschikking te stellen.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan InQuest zijn verstrekt, heeft InQuest het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtgever is gehouden InQuest onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan InQuest verstrekte gegevens en informatie.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever de bestaande opdracht wenst te wijzigen, dan zal behoudens het hieraan voorafgaande geregelde, zulks alleen kunnen indienInQuest zulks aanvaardt en de opdrachtgever dit vervolgens schriftelijk bevestigt. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is InQuest gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.
 9. Indien de wijziging wordt veroorzaakt door omstandigheden die InQuest kende of had behoren te kennen bij de totstandkoming van de opdracht, dan zijn de meerkosten die daaruit voortvloeien voor haar rekening. Indien echter de meerkosten de overeengekomen prijs met meer dan tien procent zouden verhogen, is InQuest gerechtigd de opdracht terug te geven, en alleen indien envoor zover de uitvoering van de opdracht nog niet is aangevangen, zonder honorarium in rekening te kunnen brengen.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

De conclusies, bevindingen, aanbevelingen en adviezen van een opdracht zijn afgestemd op het individuele geval. In verband daarmee zal InQuest:

  • vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever geheim houden; derden geen inzage verstrekken in rapporten en nota’s uitgebracht aan de opdrachtgever, tenzij de aard van de rapportage / opdracht zulks vereist, of in het geval er een wettelijke plicht op InQuest rust tot openbaarmaking.
  • de opdrachtgever niet zonder zijn toestemming als referentie vermelden, ook niet na beëindiging van de overeenkomst.
 1. De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot diegenen van wier diensten InQuest gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hiertoe in het concrete geval afwijkende afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door InQuest verrichte audits, studies, adviezen en andere werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon elke opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan InQuest derhalve geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verstrekte adviezen en verrichte diensten. Dit laatste geldt ook indien in de omschrijving van de opdracht bepaalde resultaten zouden zijn opgenomen.
 2. InQuest is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. InQuest is evenwel niet aansprakelijk voor:
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan InQuest;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door InQuest ingeschakelde hulppersonen (werknemers van InQuest daaronder niet begrepen);
  • bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
 3. InQuest heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 4. Opdrachtgever is, indien hij overweegt InQuest aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met InQuest in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
 5. De aansprakelijkheid van InQuest voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan InQuest heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt.
 6. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij InQuest te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 8. Opdrachtgever is gehouden InQuest schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voorvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van InQuest ten behoeve van opdrachtgever.
 9. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van InQuest alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringplicht van opdrachtgever, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van InQuest.
 10. InQuest is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, InQuest of derden.
 11. Op natuurlijke personen verbonden aan InQuest rust geen enkele aansprakelijkheid verband houdend met opdrachten verstrekt aan InQuest of de uitvoering daarvan. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat geen enkele vordering of aanspraak van welke aard dan ook, verband houdend met opdrachten aan InQuest of de uitvoering daarvan, wordt ingediend of geldend gemaakt anders dan door de opdrachtgever zelf tegen de rechtspersoon InQuest. Indien een dergelijke vordering desalniettemin wordt ingediend anders dan door de opdrachtgever zelf tegen de rechtspersoon InQuest, vrijwaart de opdrachtgever zowel InQuest als de werknemers van InQuest tegen alle daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 8 Prijs en betaling

 1. De aanbieding van diensten kan plaats vinden op basis van vaste prijs, honorering van gewerkte uren, nacalculatie of betaling van een bedrag gelijk aan een percentage van de door derden aan opdrachtgever toe te zeggen subsidiebedragen, opdrachtwaardes, kredieten, bijdragen, afdrachtverminderingen of (andere) belastingvoordelen of een combinatie van deze mogelijkheden. Is in de aanbieding een vaste prijs opgenomen dan geldt deze als de overeengekomen prijs. Is in de aanbieding geen vaste prijs opgenomen, dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van de in de opdracht overeengekomen tarieven welke periodiek door InQuest worden vastgesteld. In dat geval zijn steeds de meest recentelijk door InQuest vastgestelde tarieven van toepassing. Is in de aanbieding een ‘richtprijs’ opgenomen, dan geldt deze als een vrijblijvende schatting van de kosten.
 2. Ingeval de overeenkomst geen andere afspraken vermeldt over de betalingscondities gelden onderstaande regels voor opdrachten op basis van:
  • vaste prijs: 40% bij aanvang opdracht en 60% na afloop opdracht.
  • nacalculatie: maandelijkse afrekening achteraf, of 100% na afloop (bij kortlopende opdracht).
 3. Wordt de opdracht door InQuest uitgevoerd op basis van betaling van een bedrag gelijk aan een percentage van de door derden aan opdrachtgever toe te zeggen subsidiebedragen, opdrachtwaardes, kredieten, bijdragen, afdrachtverminderingen of (andere) belastingvoordelen (of een combinatie hiervan), dan is opdrachtgever het afgesproken bedrag verschuldigd aan InQuest na ontvangst van de betreffende toezegging of beschikking waarin de subsidie, het krediet, de bijdrage, de afdrachtvermindering of ander belastingvoordeel wordt toegezegd, danwel de brief waarin de gunning wordt medegedeeld.
 4. Tenzij anders vermeld zijn alle door InQuest in de aanbieding genoemde bedragen exclusief omzetbelasting, bureaukosten, reis- en verblijfkosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 5. De opdrachtgever is verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. De opdrachtgever dient betalingen uit te voeren zonder enige korting of schuldvergelijking. Het bestaan van claims en/of reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en). Bij overschrijding van de betalingstermijnen zal de opdrachtgever aan InQuest een rente over het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd worden, ter grootte van de op dat moment geldende wettelijke rente, en wordt deze berekend vanaf de dag(en) dat de betaling(en) had(den) dienen plaats te vinden tot en met de dag der voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
 7. Ook incassokosten -zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke- die gesteld worden op tenminste € 125,- alsmede de kosten verbonden aan een faillissementsaanvraag komen voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van InQuest daartoe aanleiding geeft, is InQuest gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door InQuest te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is InQuest gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan InQuest uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 9 Klachten

 1. Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen dertig dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan InQuest kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover InQuest aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat ze de klacht gegrond acht.
 3. In geval van een terechte klacht heeft InQuest de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

Artikel 10 Diversen

 1. Indien een der partijen niet voldoet aan enige essentiële verplichting uit de overeenkomst, anders dan in artikel 9 bepaald, zal de andere partij per aangetekend schrijven de in gebreke blijvende partij de gelegenheid bieden om binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn alsnog haar verplichtingen niet nakomt, vervallen haar rechten uit deze overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen.
 2. De opdracht wordt door de opdrachtgever steeds gegeven aan de rechtspersoon InQuest. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en het tweede lid van 7:407 BW wordt expliciet uitgesloten.
 3. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij dat betrokken is (geweest) bij de opdracht, in dienst nemen of anderszins voor hem of een ander werkzaam laten zijn, dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 11 Geschillen en bevoegde rechter

 1. Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam of, indien partijen daaraan gezamenlijk de voorkeur geven, worden voorgelegd aan één of meer mediators. Alle geschillen die niet kunnen worden beslecht volgens de hiervoor vermelde wijzen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 2. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Neem contact op
Copyright2018 © InQuest onderdeel van de Actos Groep - Algemene voorwaarden - Webmail - Medewerkers
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders